Zamknij
PRACA PRZY KOSZENIU TERENÓW PRZY AUTOSTRADACH. PRACA FIZYCZNA. PRACA W CIĄGŁYM RUCHU PRZY UŻYCIU KOSIARKI. WYCINANIE PRZYDROŻNYCH ZAROŚLI, PIELĘGNACJA SITOWIA.
StPr/22/0971
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

-ochrona mienia przed kradzieżą, dewastacją i włamaniem; -monitorowanie bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu; -sumienna realizacja obowiązków służbowych.
StPr/22/0890
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
wynagrodzenie od od 3 033,8 PLN

1) merytoryczna ocena dokumentów stanowiących podstawę do wydania następujących decyzji administracyjnych: a) o pozwoleniu na budowę, b) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, c) o pozwoleniu na rozbiórkę, d) zezwalających na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych i powiatowych, e) o przeniesieniu pozwolenia na budowę, f) zezwalających na wejście na sąsiednią nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych, g) sprzeciwu do zgłoszeń, 2) merytoryczna ocena zgłoszeń budowy lub robót budowlanych, rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania, 3) bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw, udzielanie informacji i wyjaśnień. 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów: 1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5 letni staż pracy, 2) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) cieszy się nieposzlakowana opinią, 6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 2) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej, 3) sumienności, rzetelność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, obowiązkowość, 4) wysoka kultura osobista, 5) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.
StPr/22/0854
data rozpoczęcia pracy od 24.10.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zabiegi i ćwiczenia fizjoterapeutyczne w domu pacjenta.
StPr/22/0846
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2022
wynagrodzenie od od 45 PLN

dowóz ludzi na budowy
StPr/22/0605
data rozpoczęcia pracy od 12.09.2022
wynagrodzenie od od 6 500 PLN

transport na terenie Unii Europejskiej
StPr/22/0826
data rozpoczęcia pracy od 09.09.2022
wynagrodzenie od od 7 500 PLN

telefoniczna obsluga klienta UWAGA !!!!! Godziny pracy: poniedziałek - czwartek od 12.00 do 20.00 piątek od 08.00 do 16.00
StPr/22/0788
data rozpoczęcia pracy od 29.08.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

-instalacje pomp ciepła, -instalacje c.w.u, -instalacje PEX,PP,PRESS, Miedź, -intalacje klimatyzacji.
StPr/22/0669
data rozpoczęcia pracy od 14.07.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

WYRÓB I WYPIEKI PRODUKTÓW CUKIERNICZYCH
StPr/22/0657
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

wykonywanie poleceń właściciela na placu budowy
StPr/22/0039
data rozpoczęcia pracy od 28.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN