Więcej rozwoju! Przedstawiamy wyniki ankiety w ramach projektu InForMe 2.0

Najbardziej chcemy w swoich gminach rozwoju, dróg i sprawnych urzędów. Tak wynika z ankiet, na które niedawno odpowiedzieli nasi Czytelnicy.

społeczeństwo 12:28 12-02-20212 0

Anonimowe internetowe badanie przeprowadziliśmy parę tygodni temu. Wzięło w nim udział 156 osób, za co bardzo dziękujemy. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju.

Okazuje się, że większość z biorących udział w badaniu jest zadowolona z faktu mieszkania w swojej gminie i nie chciałaby się przeprowadzić.

Wśród kryteriów wyboru obecnego miejsca zamieszkania najwięcej ankietowanych przyznało, że wybór ten nie był od nich zależny. Kolejną najliczniejszą odpowiedzią jest możliwość znalezienia pracy, a na trzecim miejscu znalazła się bliskość rodziny i znajomych.

Ciekawie wyglądają skojarzenia, jakie pierwsze przychodzą nam do głowy w związku ze swoją gminą. Najwięcej osób wybrało opcje „centrum inwestycji zagranicznych” oraz „nowoczesna gmina z szansą na szybki rozwój”. Jednak zaraz potem jest skojarzenie „gmina bez charakteru”. Wśród skojarzeń wyróżniających się jeszcze w wynikach jest „spokojna, bezpieczna gmina”.

Znaczące są wyniki oceny poszczególnych obszarów funkcjonowania gminy. Ankietowani mogli tu wybierać od opcji 1 „źle” do opcji 5 „bardzo dobrze”. W obszarach takich jak komunikacja samochodowa, usługi medyczne, bezpieczeństwo, środowisko, czas wolny, praca, edukacja i administracja publiczna przeważają odpowiedzi pośrednie, czyli „dwójki” i „trójki”. Żadna ze sfer nie została jednoznacznie oceniona jako bardzo dobra, za to jedna sfera została oceniona wyraźnie źle. To komunikacja zbiorowa.

Z kolei gdyby nasi ankietowani mieli możliwość decydowania o rozdziale dodatkowych publicznych funduszy, najwięcej zostałoby przeznaczone na drogi, chodniki i ścieżki rowerowe, a najmniej na infrastrukturę komunalną (domy ludowe, świetlice) oraz infrastrukturę melioracyjną i przeciwpowodziową.

Wśród możliwych kierunków rozwoju gminy największym poparciem cieszy się „gmina sprawa i funkcjonalna (sprawny transport, zbiorowy, dogodne połączenia z miastem i sąsiednimi gminami, dostęp do internetu, sprawa obsługa w urzędzie)”. Najmniejsze poparcie uzyskuje tu wizja ze „zrównoważonym rozwojem w wolniejszym tempie (mniejszy przyrost nowych mieszkańców, mniej terenów budowlanych)”.

A kim byli nasi ankietowani? Jak widać, większość stanowili mężczyźni w wieku 30-49 lat.

Całe badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji."

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

12:28 12-02-2021