W ciągu 10 lat nowe technologie zmienią sposób, w jaki pracujemy

Cyfryzacja jest wyzwaniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

zdrowie 23:50 14-11-20195 1

Cyfryzacja, robotyka i sztuczna inteligencja w ciągu najbliższych 10 lat istotnie zmienią sposób w jaki pracujemy. Znacząco i w szybkim tempie wpłyną na charakter i organizację pracy w całej Europie, a także przyczynią się do powstania nowych form pracy i zmian w statusie zatrudnienia. Powstałe możliwości biznesowe, w tym zwiększona wydajność i wzrost gospodarczy, mogą jednak łączyć się z narastaniem nierówności, jeśli chodzi o obciążenie pracowników i dystrybucję korzyści czerpanych z tego wzrostu. Możliwe jest znaczne zmniejszenie puli miejsc pracy wymagających średnich kwalifikacji i zauważalny wzrost liczby miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji – co będzie się łączyć z ryzykiem wystąpienia tzw. „wyścigu na dno” w zakresie standardów zatrudnienia. Szacuje się, że przyszłość przyniesie nie tylko korzyści, ale także wyzwania związane z automatyzacją – dzięki niej człowiek zostanie odseparowany od niebezpiecznych środowisk, ale ona sama w sobie będzie niosła nowe zagrożenia, takie jak np. zwiększone ryzyko wynikające z nowych form interakcji człowiek-maszyna, czy też wypadki przy pracy w wyniku braku rozumienia i kontroli danego procesu pracy albo nadmiernego zaufania do nieomylności sztucznej inteligencji. 

Ankieta

Czy zmiany, które nastąpią, są powodem do obaw, czy do radości?

Pojawienie się nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, duże zbiory danych, chmury obliczeniowe, robotyka zespołowa, rzeczywistość rozszerzona, obróbka przyrostowa i platformy online, ma ogromny wpływ na świat pracy. Chociaż ich rozpowszechnienie i częstość stosowania są obecnie zróżnicowane w całej Europie oraz w różnych sektorach i grupach społeczno-ekonomicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne stają się integralną częścią niemal wszystkich sektorów, a nie sektorem samym w sobie.

Połączony jednolity rynek cyfrowy jest jednym z kluczowych priorytetów Komisji Europejskiej. Technologie rozprzestrzeniają się znacznie szybciej niż w przeszłości, co skłania do określania zachodzących przemian mianem „czwartej rewolucji przemysłowej”. Przewiduje się, że zasadniczo zmieni ona to, gdzie pracujemy, jak pracujemy, kto będzie pracować i jak ludzie będą postrzegać pracę. Istotne zmiany nastąpią w charakterze pracy i podziale miejsc pracy między sektorami. Siła robocza będzie bardziej zróżnicowana i rozproszona, jej przedstawiciele będą często zmieniać miejsca pracy i pracować raczej online niż stacjonarnie. Nawet te zawody, których przedstawiciele nie zostaną zastąpieni przez roboty, ulegną znacznej zmianie – pracownicy będą korzystać z szerokiej gamy technologii cyfrowych, pracować i współpracować z nimi.

Wszystko to będzie oznaczało zarówno wyzwania, jak i możliwości, w tym także w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Ankieta

Czy obawiasz się, że w przyszłości Twoje miejsce pracy przestanie istnieć z powodu zachodzących zmian?

Aby lepiej przewidywać potencjalne zagrożenia związane z pracą w przyszłości oraz kształtować zdrowsze i bezpieczniejsze miejsca pracy, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w swoich projektach prognostycznych identyfikuje wyzwania pojawiające się w wyniku zmian zachodzących w obszarze pracy. W ramach jednego z nich*  opracowano 4 scenariusze przyszłości, pozwalające zidentyfikować nowe i pojawiające się wyzwania w obszarze bezpieczeństwa pracy, związane ze sposobem, w jaki technologie komunikacyjno-informacyjne mogą zmienić m.in.: zautomatyzowane systemy, sprzęt roboczy i narzędzia, sposoby organizacji pracy i zarządzania nią oraz wiedzę i informacje wymagane do wykonywania danej pracy.

Opracowane prognozy wskazują na następujące zmiany i zjawiska:  

• zwiększenie ilości pracy wykonywanej w trybie siedzącym i ryzyko związane z otyłością i chorobami niezakaźnymi, takimi jak choroby układu krążenia i cukrzyca;

• zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa wynikające ze wzrostu wzajemnych powiązań między rzeczami (Internet rzeczy) a ludźmi;

• rosnącą liczbę pracowników traktowanych (słusznie lub niesłusznie) jako osoby samozatrudnione, które mogą znaleźć się poza obecnie obowiązującym systemem ochrony pracy;

• zmieniające się modele biznesowe i hierarchie zatrudnienia, w związku z upowszechnieniem się pracy online i pracy w trybie elastycznym oraz z wprowadzeniem zarządzania algorytmicznego i sztucznej inteligencji, które mogą zakłócić obecne mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem pracy;

• algorytmiczne zarządzanie pracą i pracownikami;

• sztuczną inteligencję i technologie monitorowania, takie jak urządzenia do noszenia na ciele, które w połączeniu z Internetem rzeczy i dużymi zbiorami danych mogą prowadzić do utraty kontroli pracowników nad własnymi danymi, problemów związanych z ochroną danych, problemów etycznych, nierównego dostępu do informacji w zakresie BHP oraz presji na wydajność pracowników;

• problemy pracowników nieposiadających umiejętności niezbędnych do korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych, radzenia sobie ze zmianami i zarządzania równowagą między życiem zawodowym a prywatnym;

• częstsze zmiany pracy i dłuższe życie zawodowe.

Znajomość tych wyzwań przyszłości jest ważna dla podejmowania decyzji dotyczących kształtowania i zapewniania bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy. Istotne jest także stymulowanie dyskusji obejmujących wielodyscyplinarne perspektywy dotyczące działań, które można podjąć dzisiaj, aby wpłynąć na to, co stanie się w przyszłości. Rekomendowane działania to m.in.:

• opracowywanie ram etycznych i kodeksów postępowania dotyczących cyfryzacji;

• nacisk na podejście typu „zapobieganie przez projektowanie”, które integruje podejście projektowe zorientowane na użytkownika/pracownika;

• współpraca między środowiskiem akademickim, przemysłem, partnerami społecznymi i rządami w zakresie badań i innowacji w dziedzinie rozwoju ICT-ET / technologii cyfrowych, mająca na celu właściwe uwzględnienie aspektów ludzkich;

• zaangażowanie pracowników we wdrażanie cyfryzacji w ich miejscu pracy;

• zaawansowane oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem bezprecedensowych możliwości oferowanych przez ICT-ET, przy jednoczesnym uwzględnieniu pełnego zakresu ich potencjalnych skutków w zakresie BHP;

• ramy regulacyjne w celu ustalenia odpowiedzialności i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do nowych systemów i nowych sposobów pracy;

• dostosowany system edukacji i szkoleń dla pracowników;

• objęcie ochroną prawną w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy także pracowników „cyfrowych”.

_____________________

Prognozy dotyczące nowych i pojawiających się rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi do 2025 r., EU-OSHA, 2018 

Thumb anna tess go%c5%82embiowska fot idzikowski 1

Anna Tess Gołębiowska

23:50 14-11-2019