„Świat w obiektywie”- kolejna edycja konkursu fotograficznego OWDiR-u w Kołaczkowie

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie organizuje 13. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Świat w obiektywie” dla dzieci i młodzieży. Prace można nadsyłać do 31 stycznia 2019 roku.

kultura 20:16 02-12-20180 6

Uczestnicy konkursu mogą się wypowiedzieć fotograficznie w trzech tematach (kategoriach): „Wydarzenia”, „Człowiek i świat” i„ Przyroda wokół nas”. Zdjęcia o wymiarach 13 x18 cm należy przesłać pocztą na adres: Kołaczkowo 62-306, Plac Reymonta 5, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny.

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, po jednej z kategorii. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 stycznia 2019 roku.

Oto szczegółowy regulamin

Regulamin XIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

„Świat w obiektywie”

I Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

II Patronat medialny

Wiadomości Wrzesińskie

III Cel i tematyka konkursu

1.Celem konkursu jest rozpowszechnienie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

2.Tematyka konkursu zamyka się w trzech kategoriach:

„ Wydarzenia”

„ Człowiek i świat”

„ Przyroda wokół nas”

IV Uczestnicy konkursu

1.Konkurs adresowany jest do osób zainteresowanych fotografią, które nie ukończyły 18 roku życia.

V Jury

1.Prace są oceniane przez Jury, powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni laureatów.

2. Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie, nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Zgłoszone do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, kategoria, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć, miejsce i obiekt znajdujący się na fotografii.

4. Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie.

5. Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii na stronie internetowej Ośrodka Wspomagania Dziecka i rodziny w Kołaczkowie oraz w mediach lokalnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 1333 poz. 8830).

6. Zdjęcia o wymiarach 13 x18 cm należy przesłać pocztą na adres: Kołaczkowo 62-306, Plac Reymonta 5, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny.

7.Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, po jednej z kategorii.

8. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31.01.2019r.

9. Prace niespełniające wymogów regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi w 15.02.2019r. Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

VII Nagrody i wyróżnienia

1. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

2. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

VIII Postanowienia końcowe

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej, z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć, wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 061 438 53 47, tel. kom. 513 150 156.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

20:16 02-12-2018