Rzeczniczka marszałka komentuje nasz artykuł w sprawie przedszkola w Kołaczkowie

We wtorek (12 czerwca) opublikowaliśmy na portalu tekst pt. „Kto chce zniszczyć przedszkole „Jarzębinka" w Kołaczkowie?" Wywołał on żywe reakcje pracowników oświaty i samorządowców.

oświata 23:34 14-06-2018 4

Artykuł skomentowała także Anna Parzyńska-Paschke, rzecznik prasowa Marka Woźniaka marszałka województwa wielkopolskiego. Przypomnijmy, że w tekście przedstawiliśmy sprawę dotyczącą planowanego remontu przedszkola w Kołaczkowie, a właściwie jakie skutki przynosi brak inwestycji w infrastrukturę oświatową. Napisaliśmy także o problemach gminy Kołaczkowo z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Artykuł można przeczytać TUTAJ.

Oto komentarz Anny Parzyńskiej-Paschke:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) organizował dwukrotnie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Przedmiotowe konkursy umożliwiały otrzymanie wsparcia w celu adaptacji, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, budowy przedszkoli oraz zakupu niezbędnego wyposażenia infrastruktury przedszkolnej, czyli realizację inwestycji, która w pełni zaspokoiłaby wskazane potrzeby Gminy Kołaczkowo. Pierwszy konkurs nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16 ogłoszony był 29 lutego 2016 r.

W wyniku jego rozstrzygnięcia dofinansowanie otrzymało 21 projektów na łączną kwotę 45 446 010,59 PLN. Kolejny konkurs nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/17, w ramach którego przedmiotowa inwestycja mogła otrzymać wsparcie został ogłoszony 26 stycznia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło we wrześniu 2017 r. Wsparciem objęto wówczas 26 projektów o łącznej wartości dofinansowania 23 180 734,41 PLN.

Reasumując, UMWW udzielił wsparcia w zakresie infrastruktury przedszkolnej 47 podmiotom na kwotę 68 626 745,00 PLN, przy zachowaniu 85% poziomu dofinansowania. Gmina Kołaczkowo nie złożyła jednak wniosku o dofinansowanie w żadnym z powyższych naborów, dedykowanych wprost tego typu inwestycjom.

Gmina Kołaczkowo zdecydowała się na złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17, który dotyczy rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Zakres działań możliwych do realizacji w przedmiotowym naborze jest bardzo szeroki, a co za tym idzie, liczba złożonych wniosków oraz kwota wnioskowanego dofinansowania zdecydowanie przekracza alokację przeznaczoną na konkurs. Otrzymanie dofinansowania w tym naborze będzie zatem zdecydowanie trudniejsze, niż w konkursach dedykowanych wprost infrastrukturze przedszkolnej.

Ponadto, w nawiązaniu do podanych w materiale terminów realizacji programu, w odniesieniu do przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a w konsekwencji podważania sprawności wdrażania WRPO 2014+, należy zauważyć, iż konkurs związany z Poddziałaniem 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych realizowany jest zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ (Harmonogram). Informacja o planowanym na wrzesień 2017 r. naborze, w którym Gmina Kołaczkowo zdecydowała się wziąć udział, została ujęta w Harmonogramie już w listopadzie 2016 r. Ogłoszenie o konkursie pojawiło się na stronie WRPO 29 listopada 2017 r., a nabór wniosków trwał od 29 grudnia 2017 r. do 30.03.2018 r. Potencjalni wnioskodawcy, w tym również Gmina Kołaczkowo, mieli zatem ponad rok na zapoznanie się z dokumentacją, kryteriami wyboru wniosków oraz rzetelne przygotowanie się do udziału w konkursie. Aktualnie kończy się ocena formalna złożonych wniosków

o dofinansowanie, która mimo dużej ilości złożonych projektów zakończy się we wskazanym w Regulaminie konkursu terminie. Na tym etapie nie można zatem przesądzać czy projekt Gminy Kołaczkowo uzyska dofinansowanie w przedmiotowym konkursie, gdyż jego rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu 2018 r.

W świetle przytoczonych powyżej faktów, za zasadne wydaje się uznać, że podmiotem, który „chce zniszczyć przedszkole Jarzębinka w Kołaczkowie”, jak wskazano w tytule artykułu, na pewno nie jest UMWW, jako instytucja odpowiedzialna za wdrażanie WRPO 2014+. Wręcz przeciwnie, wsparcie otrzymane w ramach przedmiotowego programu jawi się jako jedna z ostatnich możliwości rozwiązania problemu przedszkola „Jarzębinka” w Kołaczkowie.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

23:34 14-06-2018 4