Rusza kolejna edycja Waszego ulubionego konkursu fotograficznego „Ja i mój pupil”!

Zasady udziału w naszym konkursie są proste. Wystarczy przesłać swoje zdjęcie wraz z pupilem na adres mejlowy: pupil@wrzesnia.info.pl.

konkurs 13:25 01-04-20194 0

Do konkursu można zgłaszać się od 29 marca do 8 maja 2019 roku. Spośród nadesłanych zdjęć redakcyjne jury wybierze te, które będą publikowane na łamach „Wiadomości Wrzesińskich”, na portalu Wrzesnia.info.pl oraz na naszym facebookowym fanpage’u.

Czytelnicy będą mogli głosować na nadesłane zdjęcia za pomocą SMS-ów. Co tydzień zdjęcie, które skradnie serce Czytelników zostanie nagrodzone. A spośród nich,na zakończenie zabawy, nasi Czytelnicy wybiorą najlepsze. Zwycięzca otrzyma nagrody od sponsorów konkursu.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się poniżej. Chwytajcie za aparaty! Czekamy na Wasze zdjęcia! A oto wybrane fotki z poprzedniej edycji:

Ania i Tina
Wiktoria i Czara
Karina i Dragon

Regulamin konkursu „Ja i mój pupil”:

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy 62-300 Września ul. Harcerska 19, NIP: 789-000-28-34 wydawca „Wiadomości Wrzesińskich”

2. Czas trwania Konkursu ustala się na okres: od 29 marca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.


3. Przedmiotem konkursu jest wybranie najsympatyczniejszego zdjęcia pupila (dowolne udomowione zwierzę np. pies, kot, chomik, myszka, kucyk, papuga, itp.) z człowiekiem, mile widziane zdjęcia dzieci ze zwierzętami. 


4. Konkurs ma charakter otwarty. Czytelnicy mogą przesyłać zgłoszenia swoich kandydatów do udziału w konkursie od 29 marca 2019 r. do 8 maja 2019 r. do godz. 23.59. Następnie ze wszystkich nadesłanych zdjęć zostaną wybrane te, które uzyskały łącznie najwięcej SMS-ów w poszczególnym tygodniu i te wezmą udział w końcowym głosowaniu, trwającym od 10 maja 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. do godziny 23.59. Wtedy głosowanie odbędzie się za pomocą SMS-ów i kuponów z gazet „Wiadomości Wrzesińskie”, które będą liczone potrójnie. 


5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” i na stronie www.wrzesnia.info.pl/pupil 14 czerwca 2019 r. Nagrodzone zostanie zdjęcie, które uzyska najwięcej SMS-ów i kuponów wyciętych z „Wiadomości Wrzesińskich” (kupon liczony potrójnie).


6. Osobami nadzorującymi Konkurs ze strony Organizatora są: Katarzyna Stawna i Katarzyna Sobota.

7. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać z powyższymi osobami w formie korespondencji pisemnej pod adresem ul. Harcerska 19, 62-300 Września, bądź e-mail: pupil@wrzesnia.info.pl lub telefonicznie: Katarzyna Stawna 534 778 478, Katarzyna Sobota 513 832 879.

II. ZASADY KONKURSU

Udział


1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim wezmą wszystkie fotografie zwierząt i ich opiekunów nadesłane pocztą e-mail do 8 maja 2019 r. do godziny 23:59.

2. Wybrane przez redakcyjne jury fotografie nadesłanych zwierząt i ich opiekunów, które spełnią warunki regulaminu, zostaną opublikowane na łamach „Wiadomości Wrzesińskich”, w galerii internetowej pod adresem www.wrzesnia.info.pl oraz na naszym facebookowym fanpage’u.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, które mogą w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.


4. Jedna osoba może przysłać fotografie dowolnej ilości zwierząt i ich opiekunów. Do udziału w plebiscycie można zgłosić tylko jedną fotografię danego zwierzęcia i jego opiekuna.


Głosowanie 


5. Głosowanie w konkursie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów od 5 kwietnia 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. do godz. 23:59 (decyduje czas wysłania SMS) i w II etapie konkursu (WIELKI FINAŁ) – kuponów.
SMS należy przesyłać na nr 7148 o treści: WW.PUPIL.001, przykład: WW.PUPIL.001
opłata 1 PLN + 23% VAT
Kupony publikowane będą od 10 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, w drugim etapie konkursu i jeden kupon będzie liczony potrójnie.

6. W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym pupilom zostaną przydzielone numery porządkowe.


7. Wszystkie zgłoszenia wraz z przypisanymi numerami porządkowymi zostaną zaprezentowane na stałe w galerii internetowej gazety pod adresem www.wrzesnia.info.pl oraz na facebookowym fanpage’u Września.info.pl.


8. Po zakończeniu konkursu, założona galeria może zostać skopiowana, bądź przeniesiona na inną podstronę portalu.


9. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów i kuponów.


10. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w rozdziale II punkcie 5 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.


11. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 5 wzoru SMS, nie zostaje on uwzględniany.


12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa 
z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.


13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Nagradzanie i nagrody


14. W Konkursie „Ja i mój pupil” co tydzień nagrodzone zostanie te zgłoszone zdjęcie, które otrzyma największą ilość głosów oddanych w głosowaniu SMS. Przewidziana jest nagroda.

Od 10 maja 2019 r. będzie trwał WIELKI FINAŁ, podczas którego będzie można głosować na wszystkie nagrodzone zdjęcia z poprzednich tygodni, ewentualnie inne wcześniej nie oceniane, ale interesujące dla jury redakcyjnego.

Zwycięzca WIELKIEGO FINAŁU otrzyma nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy dyplom.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Osoby zgłaszające swoich pupili do udziału w Konkursie, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu Uczestnikami Konkursu, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy.

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w rozdziale III punkcie 1 niniejszego Regulaminu. 


3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska lub imienia dziecka ze zdjęcia oraz nazwy pupila zgłoszonego do konkursu na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.info.pl/pupil lub innej podstronie portalu oraz na facebookowym fanpage’u Września.info.pl.


4. Opiekunowie dzieci ze zdjęć oraz właściciele pupili poprzez przesłanie zdjęcia wyrażają zgodę na nieodpłatne zamieszczenie przesłanego zdjęcia/ć: na stronie internetowej www.wrzesnia.info.pl/pupil, publikację na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” oraz na facebookowym fanpage’u Września.info.pl.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.


3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy zatrudnieni w firmie Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy oraz ich rodziny.


4. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do 21 czerwca 2019 roku wyłącznie w trybie korespondencji na adres: Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy, ul. Harcerska 19 62-300 Września. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.


5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. 


6. Organizator ustanawia adres e-mail związany z zapytaniami dotyczącymi plebiscytu: pupil@wrzesnia.info.pl

Telefon kontaktowy: Katarzyna Stawna 534 778 478, Katarzyna Sobota 513 832 879.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

13:25 01-04-2019