Regulamin zakupu płatnych treści cyfrowych w ramach serwisu www.wrzesnia.info.pl

Niniejszy „Regulamin zakupu płatnych treści cyfrowych” (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zamawiania, korzystania i dokonywania opłat za Treści cyfrowe świadczone odpłatnie przez Dostawcę. Przed dokonaniem płatnego zamówienia Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.

Bez kategorii 16:00 25-06-20180 0

I. Informacje ogólne

Płatne Treści cyfrowe są świadczone przez firmę Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy z siedzibą 62-300 Września, ul. Kaliska 1D, NIP 789 000 28 34 REGON: 631570996, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, telefon (61) 664 17 00, e-mail redakcja@wrzesnia.info.pl (zwany dalej: „Dostawcą”)

Przez „Treści cyfrowe” rozumie się Utwory w sensie Prawa autorskiego; właścicielami osobistych praw autorskich są wymienieni w artykułach autorzy, a autorskich praw majątkowych Dostawca.

Wszelkie użycie w całości lub w części Treści cyfrowych wymaga pisemnej zgody Dostawcy

II. Rodzaje i zakres świadczonych Treści cyfrowych

Treści cyfrowe są świadczone wyłącznie w ramach strony www.wrzesnia.info.pl.

Korzystanie i zamawianie płatnych Treści cyfrowych jest możliwe wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników, którzy utworzyli konto w serwisie wrzesnia.info.pl. Utworzenie konta jest bezpłatne.

W ramach świadczenia przez Dostawcę płatnych Treści cyfrowych Użytkownik ma możliwość wykupienia:

Dostępu do pojedynczego artykułu – po dokonaniu płatności

Przedpłaty – w dowolnej kwocie, system będzie samoczynnie umniejszał kwoty na koncie Użytkownika po zakupie każdego artykułu, stan konta będzie każdorazowo wyświetlany Użytkownikowi w formularzu płatności za artykuły.

Konto Użytkownik może „doładować” w każdym momencie

Nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanych wpłat na konto

III. Płatność

Ceny dostępu do płatnych artykułów są każdorazowo ustalane przez Dostawcę, są widoczne przy każdym płatnym artykule  

Zamówienie (płatnych) Treści cyfrowych uważa się za złożone i niepodlegające dalszym modyfikacjom, z chwilą zaznaczenia przez Użytkownika opcji „Zamawiam i płacę”. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta. W momencie zaznaczenia opcji „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych (np. Dostęp do artykułu lub Przedpłata).

Po zaznaczeniu opcji „Zamawiam i płacę” Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności – serwis PayU Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia konta.

Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zwaną dalej „Operatorem Płatności", prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl.

Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności, dostępnym dla Użytkownika pod niniejszym linkiem oraz po przekierowaniu na stronę Operatora przed dokonaniem płatności.

Płatność za pośrednictwem PayU jest jedyną akceptowaną przez Dostawcę formą zapłaty za Treści cyfrowe.

IV. Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu konsumentem. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku Treści cyfrowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do tych Treści natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Treści cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

Dostawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady, które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne wyświetlanie się tekstu, ilustracji i innych składników artykułów (np. zdjęć, filmów, infografik, tabel elementów interaktywnych i innych).

Dostawca gwarantuje poprawne wyświetlanie się Płatnych treści cyfrowych na komputerach z popularnymi na komputerach osobistych przeglądarkami internetowymi.

Reklamacje dotyczące świadczonych Treści cyfrowych i Towarów mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@wrzesnia.info.pl. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.

W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika, w tym jego adres.

Dostawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas tworzenia konta lub pocztą na adres podany w reklamacji.

Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VI. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z wytycznymi RODO.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia Treści cyfrowych i Towarów poprzez stronę www.wrzesnia.info.pl, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu i Polityką prywatności serwisu wrzesnia.info.pl oraz w celu marketingowym administratora danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia ww. usługi. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania.

VII. Postanowienia końcowe

Artykuły wykupione raz są dożywotnio dostępne dla Użytkownika w ramach konta

Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim zakupionych artykułów – w razie stwierdzenia naruszenia tego punktu Dostawcy przysługuje zadośćuczynienie stosowne do stopnia zawinienia.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Treści cyfrowych  lub Towarów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Treści cyfrowych, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład serwisu wrzesnia.info.pl oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w niniejszym Regulaminie.

Regulamin obowiązuje od 10 maja 2018.

VIII. Załączniki:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy z siedzibą 62-300 Września, ul. Kaliska 1D, NIP 789 000 28 34 REGON: 631570996, e-mail: redakcja@wrzesnia.info.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług

– Data zawarcia umowy(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Thumb img035

Waldemar Śliwczyński

16:00 25-06-2018