Regulamin konkursu „Ile jest trampolin w Jump Park”

REGULAMIN KONKURSU

rekreacja 14:57 04-09-20190 0

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ile jest trampolin w Jump Park” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Jump Park przy ulicy Sikorskiego 21 a, 62 – 300 Września, NIP 785 173 57 97

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony

https://pl-pl.facebook.com/wrzesnia.info

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Jump Park,

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) udzielenie w formie pisemnej w komentarzu pod postem odpowiedzi na pytanie konkursowe „Ile jest trampolin w Jump Parku?

§ 4

NAGRODY

Nagrodami w Konkursie są:

Vouchery na godzinną zabawę do Jump Parku

-50 % na kolejne wejście do Jump Parku

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu

Nagrody będą przyznawane:

Voucher dla 3 pierwszych osób, które skomentują post z poprawną odpowiedzią,

-50% na kolejne wejście do Jump Parku dla 10 osób, które skomentują post podając przybliżoną liczbę do poprawnej odpowiedzi (można pomylić się o 3)

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną wiadomość przez serwis Facebook w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody

Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. odpowiedzieć jeden raz w komentarzu

W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Jump Park . Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://pl-pl.facebook.com/wrzesnia.info

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

14:57 04-09-2019