Potrzebują w urzędzie nowego pracownika

Miłosławski magistrat po raz trzeci w ostatnim czasie ogłosił konkurs na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji. Chętni mogą się zgłaszać do 14 października.

aktualności 07:58 07-10-2016 0

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane, ustawy o samorządzie gminnym, umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie z zakresu zamówień publicznych i doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, kserokopie świadectw pracy (ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu), kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, inne (dodatkowe) dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności, oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu (budynek A, I piętro, pokój nr 24) lub przesłać na adres Urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji” do 14 października 2016 r. (do godz. 15.30).

Nabór przeprowadza się w 3 etapach. Pierwszy etap to analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Drugi etap: pisemny test sprawdzający wiedzę z wymienionych ustaw. Trzeci etap: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu.

Drugi i trzeci etap naboru odbędzie się dnia 24 października 2016 r., przy czym test pisemny zostanie przeprowadzony w sali narad Urzędu Gminy i rozpocznie się o godz. 9.00, a rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się od godz. 11.30. (luk)

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

07:58 07-10-2016 0