Niemałe pieniądze do podziału na organizacje pozarządowe

Ponad sto tysięcy złotych czeka do podziału na realizację zadań publicznych na terenie gminy Miłosław m.in. w zakresie kultury i sportu. Organizacje mogą o nie aplikować do 22 marca.

samorząd 23:42 05-03-20190 2

W tym roku do podziału jest więcej środków niż w roku ubiegłym. Największy wzrost jest widoczny w kulturze, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do podziału jest aż 47 000 zł. W 2018 roku była to kwota na poziomie 23 000 zł. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Sfera turystyki i krajoznawstwa – kwota 3000 złotych

- wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoznawczych

Sfera ratownictwa i ochrona ludności – kwota 13 000 złotych

- działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia akcji ratowniczej oraz umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym organizacja zawodów i turniejów

- upowszechnianie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży

Sfera ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota – 7 500 złotych

- wspieranie programów edukacyjnych i promocji życia bez nałogów

- profilaktyka i pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym

Sfera kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 47 000 zł

- organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy

- wspierania inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturalnego gminy oraz jej mieszkańców

- promocja kulturalna gminy Miłosław

Sfera wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwota 20 000 zł

- prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów

- stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy

Sfera ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy – kwota 16 000 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

23:42 05-03-2019