Narodowe Święto Niepodległości. Jaka będzie przyszłość Polski?

11 listopada będziemy obchodzili 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Czy to koniec historii? Narodowe Święto Niepodległości skłania do refleksji na temat przyszłości.

temat tygodnia 10:15 04-11-20197 109

Prof. dr hab Leszek Kuźnicki wskazuje na dziewięć zagrożeń dla Polski.

1. Niestabilność rządów i pogłębiający się rozpad spójności społeczeństwa i jego elit.

2. Narastający proces zadłużania się państwa przy wzrastającym rozziewie zamożności obywateli.

3. Spadek liczby ludności Polski w następstwie migracji i niskiej dzietności kobiet.

4. Dalsze obniżanie się potencjału intelektualnego społeczeństwa w wyniku trwałego kryzysu systemu edukacyjnego.

Ankieta

Jakie Twoim zdaniem jest największe zagrożenie dla Polski?

5. Pogłębiający się deficyt wody, będący następstwem braku inwestycji w budowę zbiorników i polderów, pozwalających na gromadzenie wód opadowych i powodziowych.

6. Narastające niedobory energii, jako następstwo zacofania systemu energetycznego i niedostatecznej jego dywersyfikacji.

7. Konflikt zbrojny, w który Polska może zostać uwikłana jako członek NATO.

8. Degradacja instytucjonalna i finansowa Unii Europejskiej, prowadząca do jej rozpadu.

9. Upadek dotychczasowego ładu światowego, związany ze schyłkiem przywództwa Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ankieta

Jakie Twoim zdaniem są największe zagrożenia dla Wrześni?

Czy zgadzacie się z tym tezami? Jaka Waszym zdaniem czeka nas przyszłość? Jaka przyszłość czeka Wrześnię i powiat wrzesiński. Zapraszamy do dyskusji.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

10:15 04-11-2019