Jakie zabiegi mogą być przeprowadzane w ramach rehabilitacji domowej

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych:

zdrowie 20:44 08-02-2018 0

a) porada lekarska rehabilitacyjna

Wymagania dotyczące personelu:

1)  lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub 


2)  lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 


3)  lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub 


4)  lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii, w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przelicze-niowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).

b) fizjoterapia domowa:

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przy- padku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiąg- nięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać prze- dłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Fun- duszu Zdrowia.

wizyta fizjoterapeutyczna

Wymagania dotyczące personelu: specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa wart. 4 ust. 4 pkt 1 i2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty, w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeli- czeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).

zabieg fizjoterapeutyczny

Kinezyterapia

indywidualna praca ze świadczeniobiorcą (w szczególności: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) – nie mniej niż 30 minut; możliwość rozliczenia 1 raz dziennie,

ćwiczenia wspomagane – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut; 


pionizacja; 


ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut,

ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut, 


ćwiczenia izometryczne – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut, 


nauka czynności lokomocji – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut, 


wyciągi, 


inne formy usprawniania (kinezyterapia) – czas trwania zabiegu – minimum 15 minut. 


Masaż

masaż suchy – częściowy – minimum 20 minut na jednego pacjenta, w tym minimum 15 minut czynnego masażu, 


masaż limfatyczny ręczny – leczniczy, 


masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy. 


Elektrolecznictwo – galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy TRAEBERTA, prądy KOTZA, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza.

Leczenie polem elektromagnetycznym – impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości.

Światłolecznictwo i termoterapia – naświetlanie promieniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym miejscowe, laseroterapia – skaner, laseroterapia punktowa. 


Balneoterapia – okłady z borowiny – miejscowe, 6.2. zabiegi fizykoterapeutyczne. 

Kto może skorzystać z tej usługi – patrz TUTAJ.

Jakie choroby mogą być leczone w ramach rehabilitacji domowej – patrz TUTAJ.

Problemy ze skierowaniami na rehabilitację domową – patrz TUTAJ

Całe zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych REH – TUTAJ
Thumb img035

Waldemar Śliwczyński

20:44 08-02-2018 0