Jak prawidłowo ewidencjonować niskocenne środki trwałe?

Z zasady zakup środków trwałych zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodu firmy, jednak od wartości danej rzeczy zależy czy zostanie ona ujęta w kosztach podatkowych jednorazowo, czy poprzez odpisy amortyzacyjne. Kiedy możemy jednorazowo zaliczyć w koszty zakup środka trwałego?

gospodarka 11:39 17-07-20191 0

Definicja środków trwałych określa je jako przedmioty o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, które mają postać rzeczową, są zdatne do używania i są wykorzystywane do prowadzenia działalności. Z zasady środki trwałe podlegają amortyzacji, chyba że ich wartość pozwala jednorazowo zaliczyć je w koszty. Jest to możliwe w sytuacji gdy, wartość zakupu danej rzeczy nie przekracza 10 000 zł netto dla czynnych podatników VAT lub 10 000 brutto dla przedsiębiorców zwolnionych. Przedmioty spełniające te warunki nazywane są niskocennymi środkami trwałymi.

Nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą jednak stosować uproszczone zasady amortyzacji. Art. 32 ust. 8 ustawy o rachunkowości wyłącza bowiem jednostki podlegające dyrektywie UE w sprawie rachunkowości, czyli spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółki jawne, a także komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z innych państw o podobnej formie prawnej.

Jednostki, które są uprawnione do stosowania uproszczeń na mocy ww. przepisów, mogą jednak zastosować ogólne zasady rachunkowości, które pozwalają na dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych pod pewnymi warunkami. Art. 4 ust. 4 i ust. 4a oraz art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości wymaga, aby przedsiębiorstwo ustalając wynik finansowy, kierowało się zasadą istotności, która mówi, że jednostka może stosować uproszczenia, jeśli nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Nie można także uznać pojedynczego ujęcia środka trwałego za nieistotne, jeżeli pozycje o podobnym charakterze łącznie są istotne.

W przypadku zatem, gdy dany składnik majątku, spełnia warunki pozwalające uznać go za środek trwały, a jego wartość nie przekracza 10 000 zł i z punktu widzenia danej jednostki może być uznana za nieistotną, możliwe jest zastosowanie uproszczenia polegającego na ujęciu danej rzeczy w inwentarzu środków trwałych, i wraz z datą przyjęcia do użytkowania jednorazowego zaliczenia jej w koszty. Jednostka może także nie ujmować w ewidencji środków trwałych danego składnika majątku rzeczowego przedsiębiorstwa i odpisać jego wartość początkową w koszty pod datą przekazania go do użytkowania.

Efekta służy swoim klientom pomocą we wszelkich sprawach księgowych i kadrowych już od ponad 10 lat. Zatem jeśli właśnie poszukujesz rzetelnego biura rachunkowego dla swojej firmy, skontaktuj się z nami – więcej informacji na stronie.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11:39 17-07-2019