Dyrektor ośrodka kultury odchodzi na emeryturę. Można składać oferty

Burmistrz Zbigniew Skikiewicz ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury. Kandydaci mogą się zgłaszać do 11 września. Włodarz Miłosławia oferuje pensję od 4000 do 5000 zł

kultura 14:43 04-09-20170 7

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letni staż pracy, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie w dziedzinie kultury (artystyczne, humanistyczne), wskazany staż pracy w sektorze kultury i doświadczenie na stanowisku kierowniczym, znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a także podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych oraz prawa pracy, zdolności menedżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizowaniu imprez kulturalnych oraz w pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny wraz z koncepcją programowo-organizacyjną MCK, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów), kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego stosunku pracy – umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu z uwzględnieniem zajmowanych stanowisk). Wymagane jest również oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie urzędu gminy (budynek A, I piętro, pokój nr 24) lub przesłać na adres urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora MCK” w terminie do 11 września (do godz. 16.00).

Uwaga! Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w terminie do 29 września.

Przypomnijmy, że szefowa ośrodka kultury z końcem września odchodzi na emeryturę. Maria Hetmańczyk dyrektorem Miłosławskiego Centrum Kultury jest od 2008 roku. Wcześniej pracowała w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy, która działa w strukturach MCK.

Ankieta

Jak oceniasz działalność MCK pod kierownictwem Marii Hetmańczyk?

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

14:43 04-09-20170 7