Czy gmina Kołaczkowo wystąpi przeciwko rządowi?

Wójt Teresa Waszak (PSL) zaproponowała, aby Rady Gminy w Kołaczkowie wystosowała apel do władz państwa w sprawie niedostatecznego finansowania samorządów. Decyzji jeszcze nie podjęto.

samorząd 15:05 04-01-20204 12

Z taką inicjatywą wystąpiło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Samorządowcom nie podoba się, że rzekomo państwo ogranicza dochody własne samorządów, które wynikają m.in. z udziału w obniżonych podatkach. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że lawinowo rosną wydatki bieżące i niedofinansowane są tzw. zadania zlecone.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem Rada Gminy w Kołaczkowie powinna wystosować taki apel do rządu?

– Chciałabym wywołać dyskusję dotyczącą tego pisma. Chciałabym także ewentualnie otrzymać odpowiedź od państwa, czy rada gminy Kołaczkowo chciałaby się ustosunkować do pisma Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – mówiła wójt Teresa Waszak.

Ankieta

Jak oceniasz stan finansowy gminy Kołaczkowo?

Do sprawy radni mają powrócić na najbliższym posiedzeniu wspólnym komisji, który odbędzie się 9 stycznia.

Proponowana treść apelu

W sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego

Do 15 listopada 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przedłożyli swoim radom i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekty uchwał budżetowych na 2020 rok. Ten ustawowy obowiązek został wykonany, jednakże realizacja kolejnego budżetu w wielu przypadkach wymagać będzie podwyższenia podatków i opłat lokalnych, a także zmniejszenia wydatków bieżących, zrezygnowania z części inwestycji, czy remontów infrastruktury komunalnej.

Odciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na ich bezpośrednią sytuację finansową, co należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak przerzucanie na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej, powoduje wyraźne uszczupleniu dochodów własnych JST. Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, czy podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania, wreszcie ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpieczne dużą rozpiętość między dochodami a wydatkami. Trudno się spodziewać, aby prognozowany wzrost dochodów z podatków, zapobiegł problematycznej sytuacji, szczególnie że przychód zależeć będzie od trudnej do przewidzenia koniunktury gospodarczej. Brak konkretnych rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych, prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, czując odpowiedzialność za pomyślny rozwój społeczności lokalnych, wnosimy o ustawowe zmiany zasad organizacji finansów publicznych i daleko idące ich przemodelowanie z poszanowaniem konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP).

Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:05 04-01-2020