42. Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski już za nami

13 maja w Ko­łacz­ko­wie od­był sie 42. Mię­dzy­wo­je­wódz­ki Pie­szy Rajd Rey­mon­tow­ski. W im­pre­zie udział wzię­ło 18 dru­żyn, łącz­nie 191 osób.

rekreacja 20:17 13-05-2018 0

Na tra­sie od­by­ło się 6 kon­ku­ren­cji: tor prze­szkód, rzut lot­ką do celu, wiatrówka, rzut kośćmi, kon­kurs ży­cie i twór­czość Władysława Rey­mon­ta oraz kon­kurs pla­stycz­ny „Pejzaż reymontowski”.

Na zakończenie rajdu można było zobaczyć wystawę broni zorganizowaną przez LOK Borzykowo oraz pokaz wojów grupy rekonstrukcji historycznej Swarożyc Poznań.

W kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej pierw­sze miej­sce za­jąła drużyna Mą­kol­no - Konin I, dru­gie An­to­nie­wo IV, a trze­cie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kołaczkowie.

W pod­su­mo­wa­niu raj­du uczest­ni­czy­li przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Ta­de­usz To­ma­szew­ski oraz wójt gmi­ny Ko­łacz­ko­wo Te­re­sa Wa­szak.

Organizatorem rajdu była Rada Gminna Zrzeszenia LZS i Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie.

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

20:17 13-05-2018 0