polecamy przeczytać:


A+ A A-

REGULAMIN KONKURSU „PROFESJONALNY SPRZEDAWCA”

czwartek, 08.09.2016, 16:33

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy wydawca „Wiadomości Wrzesińskich” z siedzibą we Wrześni 62-300, 
ul. Kaliska 1 D, NIP 789-000-28-34 

1.2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 09.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., przy czym Wielki Finał, rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia 20.01.2017 r.
1.3. Udział w Konkursie odbywa się poprzez podpisanie zgody na uczestnictwo w konkursie w okresie od 09.09.2016 r. do 21.10.2016 r.

1.4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna pracująca w branży handlowej, która spełnia następujące warunki:
a. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
b. jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania zgłoszenia ma ukończone 18 lat).
c. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wypełnionej i podpisanej zgody na udział w konkursie w okresie od 09.09.2016 r. do 21.10.2016 r.

3. PULA NAGRÓD W KONKURSIE 

3.1. NAGRODY DLA SPRZEDAWCÓW „Wiadomości Wrzesińskich”. Swoje siły będzie można zmierzyć w dwóch kategoriach:
Pierwsza kategoria:
 Największy wzrost procentowy sprzedaży w stosunku do poprzednich 3 miesięcy.

I miejsce – nagroda kupon o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepie, którego adres podamy w późniejszym terminie.
Druga kategoria:
 Najciekawsza ekspozycja „WW” w swoim punkcie sprzedaży. Sfotografowanie jej i przesłanie zdjęcia na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
I miejsce – nagroda kupon o wartości 700 zł do wykorzystania w sklepie, którego adres podamy w późniejszym terminie.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

4.1. Wyliczenie wyników sprzedaży przez komisję konkursową

4.2. Na podstawie nadesłanych zdjęć ekspozycji 3 osobowa komisja konkursowa wyłoni najciekawszą ekspozycję z powiatu wrzesińskiego.
4.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” i na stronie www.wrzesnia.info.pl

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 14.01.2017 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 14.01.2017 r. nie będą rozpatrywane.

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja KONKURS PROFESJONALNY SPRZEDAWCA”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
5.4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez firmę  Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy ich danych osobowych umieszczonych na zgłoszeniu w celu przeprowadzenia Konkursu „PROFESJONALNY SPRZEDAWCA”, w tym wydania nagród.

6.2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane tylko do potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na stronie www.wrzesnia.info.pl
7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.wrzesnia.info.plKONTAKT:


„Wiadomości Wrzesińskie”
Wydawnictwo KROPKA Śliwczyńscy

ul. Kaliska 1d, 62-300 Września
Natalia Pacanowska  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
telefon: 61-664-17-13 
kom: 513-832-879

Ostatnio zmieniany czwartek, 08.09.2016, 16:47

Społeczności

Wydawca portalu

Wiadomości Wrzesińskie oraz Wydawnictwo KROPKA J.W.Śliwczyńscy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz wykorzystywanie materiałów bez zgody, zabronione. Redakcja nie odpowiada za treści publikowane w komentarzach oraz w dyskusjach na forum dokładając jednak wszelkich starań do procesu moderacji tych naruszających netykietę.