Radni będą debatować m.in. na temat śmieci

W czwartek 8 grudnia o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.

samorząd ponad rok temu 0

Program sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja przewodniczącego rady o działalności rady w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

6. Informacja na temat wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z przeprowadzonej kontroli.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:

a) Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Miłosław na 2017 rok;

b) ustanowienia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Pradolina Miłosławska”;

c) nieodpłatnego przejęcia prawa własności nieruchomości położonej w Biechowie;

d) nieodpłatnego przejęcia prawa własności nieruchomości położonej w Lipiu;

e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

f) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polecających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków; g) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2016 – 2022;

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

i) rozpatrzenia skargi.

8. Pytania i wnioski radnych.

9. Wolne głosy i informacje.

10. Zamknięcie sesji.

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

ponad rok temu 0