Gmina organizuje pomoc dla poszkodowanych przez wichurę. Ważne komunikaty burmistrza!

Gmina Września pomoże osobom poszkodowanym w wyniku wczorajszej wichury. Poniżej komunikaty burmistrza Wrześni na temat pomocy finansowej oraz odbioru gałęzi.

na sygnale 11 miesięcy temu 0

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POMOCY DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU WICHURY NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA

Informujemy, że osoby poszkodowane w wyniku wichury na terenie Gminy Września mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci zasiłków celowych przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

Osoby poszkodowane mogą ubiegać się o zasiłek celowy na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym zakup żywności, odzieży, środków czystości, leków itp.

Poza pomocą doraźną na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych możliwe będzie uzyskanie zasiłku celowego na remont i naprawę powstałych szkód, ale wyłącznie dotyczących budynków mieszkalnych. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa o tego rodzaju zasiłek może ubiegać się:

a) właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

c) osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

d) osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego (po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela lokalu lub budynku),

e) osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia (po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela lokalu lub budynku).

Z kwoty przyznanego zasiłku może zostać sfinansowany remont lub zakup urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu oraz koszty uporządkowania terenu. Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego. Osoby, które uzyskają pomoc finansową zobowiązane są do przedstawienia faktur i rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem budynku/lokalu mieszkalnego dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (nie przedstawi rachunków lub faktur), albo przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem na jaki została ona udzielona, zwrot środków zasiłku następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie ww. zasiłków celowych będzie można składać od poniedziałku 14 sierpnia br. od godz. 8.00 w siedzibie OPS Września przy ul. Fabrycznej 14. Przyznanie pomocy finansowej będzie możliwe po zebraniu niezbędnych informacji, w tym wykonaniu dokumentacji fotograficznej szkód oraz wstępnym oszacowaniu ich wartości. W przypadku ubiegania się o oba rodzaje zasiłków celowych ich przyznanie może nastąpić na podstawie tej samej dokumentacji fotograficznej i wstępnego oszacowania szkód. Czynności te zostaną wykonane przez pracowników OPS Września oraz Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Wypłata środków finansowych nastąpi w możliwie najkrótszym czasie.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PUNKTU ODBIORU GAŁĘZI I DRZEW

Informujemy, że od poniedziałku 14 sierpnia br. do odwołania w godz. 7.00 – 19.00 na terenie oczyszczalni ścieków we Wrześni przy ul. Sikorskiego uruchomiony zostanie punkt odbioru gałęzi i wiatrołomów. Załadunek, transport oraz rozładunek gałęzi i wiatrołomów we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. punktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z PWiK Września pod numerem (061) 436 05 47 wew. 240 – 242.

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

11 miesięcy temu 0