Burmistrz szuka nowego pracownika do biura rady

Jest praca w Miłosławiu! Urząd gminy poszukuje osoby na stanowisko do spraw obsługi rady miejskiej.

samorząd 12 miesięcy temu 8

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy, dobra znajomość zasad pisowni i interpunkcji oraz zasad korespondencji urzędowej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych i sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi materiałów niezbędnych do pracy rady miejskiej i jej komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem sesji Rady, posiedzeń komisji i zebrań sołtysów, sporządzanie protokołów sesji rady, posiedzeń komisji i zebrań sołtysów, opracowywanie sprawozdań z działalności komisji rady, prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością rady i jej komisji, prowadzenie list obecności na posiedzeniach oraz sporządzanie list wypłaty diet radnym i sołtysom, przekazywanie uchwał rady organom nadzoru i podmiotom odpowiedzialnym za ich realizację, zapewnianie skutecznego sposobu ogłaszania przepisów gminnych, prowadzenie rejestrów: uchwał rady oraz skarg, wniosków, petycji i interpelacji wpływających do rady, obsługa kancelaryjna przewodniczącego rady miejskiej, prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych gminy oraz prowadzenie spraw związanych z wyborami organów tych jednostek

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów), kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), w przypadku trwającego stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu z uwzględnieniem zajmowanych stanowisk, oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie urzędu (budynek A, I piętro, pokój nr 24) lub przesłać na adres urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi rady” w terminie do 7 maja 2017 r. (do godz. 15.30).

Nabór przeprowadza się w 3 etapach:

1. analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

2. pisemny test wiedzy

3. rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu; 

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

12 miesięcy temu 8